31 20 644 32 80 info@mobilisfitness.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden Mobilis CrossFit B.V. en Mobilis Fitness B.V., gedeponeerd bij de KvK onder nummer KvK01/3120577 en BTW-nummer 8.60.14.164.B01

Klik hier voor de Privacy Policy

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:
Mobilis: Mobilis CrossFit B.V. en Mobilis Fitness B.V.|
Lid: de (rechts-)persoon die met Mobilis een overeenkomst aangaat tot het gebruik van de faciliteiten van Mobilis tot het beoefenen van sport.
Maand abonnement: de abonnementsvorm waarbij de gelegenheid tot gebruikmaking van de sportfaciliteiten en/of –begeleiding op basis van een specifiek benoemd tegoed plaatsvindt en welk tegoed op maandelijkse basis wordt aangeschaft. Bijvoorbeeld: 2 trainingen per week.
Vrij abonnement: de abonnementsvorm waarbij de gelegenheid tot gebruikmaking van de sportfaciliteiten en/of –begeleiding bestaat uit een benoemd aantal activiteiten die vrij opneembaar zijn. Bijvoorbeeld: 10-rittenkaart.
Sessies: sport- of begeleide trainingssessies.
Crossbit: softwareregistratieprogramma.
WOD: workout of the day, groepsles.
Open gym: het zelfstandig gebruik van de faciliteiten, zonder begeleiding

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van Mobilis en zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Mobilis. Deze voorwaarden beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Mobilis en haar Leden.

2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd zullen worden, zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast.

 

Artikel 3: Abonnement, duur en beëindiging

1. Een abonnement bij Mobilis biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de sportfaciliteiten en de eventuele bij de specifieke abonnementsvorm behorende begeleiding. Alle abonnementen van Mobilis zijn strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

2. Het Maand abonnement geldt voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.

3. Het Vrij abonnement (bijvoorbeeld een tienritten- of dagkaart) geldt voor onbepaalde tijd en bevat vrij opneembare sessies. De tegoeden zijn uiterlijk tot één jaar na datum van de aanschaf opneembaar. In geval de tegoeden binnen de termijn van één jaar niet zijn opgenomen, komen deze te vervallen. Alsdan zal geen restitutie van betaalde abonnementsgelden plaatsvinden.

4. Gedurende de looptijd van een abonnement worden de volledige abonnementskosten in rekening gebracht, ongeacht de mate waarin door het betreffende Lid gebruik wordt gemaakt van de door Mobilis aan hem / haar geboden faciliteiten. Indien er om welke reden dan ook geen gebruik wordt gemaakt van deze faciliteiten, blijft de betalingsverplichting dan ook onverminderd bestaan, tenzij Mobilis het Lid middels een schriftelijke verklaring van zijn betalingsverplichting heeft ontheven.

5. Opzegging dient – ofwel per e-mail (via administration@mobiliscrosfit.nl / info@mobilisfitness.nl), ofwel per post (via Van Leijenberghlaan 10, 1082 GM Amsterdam) schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 4: Onderbreking abonnement

1. Een Lid dat om medische redenen niet in staat is om te sporten kan onder omstandigheden zijn of haar abonnement tijdelijk laten stopzetten (onderbreken), voor de duur van maximaal zes maanden. Hiervoor is een medische indicatie van een behandelend huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut vereist, waaruit blijkt dat het betreffende Lid niet op verantwoorde wijze van de door Mobilis geboden sportfaciliteiten gebruik kan maken.

2. Een Lid dat zwanger is, kan haar abonnement gedurende een periode van maximaal vier maanden laten stopzetten (onderbreken). Hiervoor is verklaring van een behandelend huisarts of medisch specialist vereist, waarmee de zwangerschap wordt aangetoond, dan wel ander in de ogen van Mobilis deugdelijk bewijs.

3. Een verzoek om tijdelijke stopzetting (onderbreking) van een abonnement, kan uitsluitend per e-mail (administration@mobiliscrosfit.nl / info@mobilisfitness.nl) worden ingesteld. Indien een dergelijke verzoek door Mobilis wordt ingewilligd, ontvangt het betreffende Lid hiervoor per e-mail bericht.

4. Onderbreking van een abonnement geschiedt nimmer achteraf (met terugwerkende kracht).

 

Artikel 5: Tarieven en betalingen

1. Alle abonnementen van Mobilis gaan per direct in, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Direct na inschrijving is het betreffende Lid gerechtigd om gebruik te maken van de door Mobilis geboden faciliteiten, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

2. De abonnementskosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien de inschrijving niet op de eerste dag van een kalendermaand geschiedt, dienen, voor wat betreft de Maand abonnementen, de abonnementskosten voor het resterende gedeelte van de betreffende maand direct bij inschrijving te worden voldaan. Indien de inschrijving op of na de 26e dag van een kalendermaand geschiedt, dienen ook de abonnementskosten voor de eerste volledige kalendermaand direct bij inschrijving te worden voldaan. Op de 26e dag van iedere kalendermaand worden de abonnementskosten voor de daaropvolgende kalendermaand per automatische incasso geïnd.

3. Indien betaling uitblijft, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) als gevolg van een ontoereikend saldo van het betreffende Lid, is Mobilis gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen. Het Lid is dan niet gerechtigd om gebruik te maken van de door Mobilis geboden faciliteiten, zolang de betaling niet of niet volledig is voldaan.

4. Mobilis behoudt zich het recht voor om per 1 januari van ieder kalenderjaar de (maandelijkse) abonnementskosten te verhogen, met een percentage van maximaal 5%. Indien de verhoging echter wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden vanaf de ingang van het abonnement, heeft het betreffende Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Aan eventuele toekomstige acties en / of speciale aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 6: Gebruik van kluisjes, kleed- en fitnessruimtes

1. Leden zijn gedurende openingstijd bevoegd gebruik te maken van de kluisjes van Mobilis. Het is niet toegestaan om bij het verlaten van de gebouwen van Mobilis enig kledingstuk of ander object in een kluisje achter te laten. 

2. ?Mobilis is gerechtigd om kluisjes die na openingstijd gesloten zijn, te openen, alsmede om eventuele daarin nog aanwezige objecten uit het betreffende kluisje te verwijderen. Eventuele schade die voortvloeit uit het openen van het kluisje, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) schade aan het slot van het kluisje, wordt doorberekend aan het betreffende Lid.

3. Achtergelaten objecten worden gedurende een periode van twee weken in bewaring gehouden. Mobilis aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het in het ongerede raken van uit de kluisjes verwijderde objecten, noch binnen de periode van twee weken, noch daarna.

4. Mobilis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal en/of vermissing van enige zaken toebehorende aan Leden of derden die zich in haar gebouwen bevinden.

 

Artikel 7: Veiligheid en aansprakelijkheid

1. Het beoefenen van sport- en fitnessactiviteiten brengt risico’s met zich mee. Het risico van eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de door Mobilis geboden faciliteiten, begeleiding en/of lessen wordt in beginsel gedragen door de Leden van Mobilis. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt beperkt door schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mobilis.

2. Mobilis gaat ervan uit dat haar Leden op verantwoorde wijze gebruik maken van de door haar geboden faciliteiten en zich behoeden voor overmatig gebruik. Schade in de vorm van een blessure komt nimmer voor rekening van Mobilis, ongeacht de eventuele aanwezigheid van (persoonlijke) begeleiding.

3. Leden die onder begeleiding van een (personal) trainer van Mobilis gebruik maken van de door haar geboden faciliteiten, begeleiding en/of lessen moeten instructies en aanwijzingen, daaronder begrepen veiligheidsinstructies, bedoeld voor een juiste uitvoering van de sportactiviteiten, op te volgen. Mobilis aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onjuist opvolgen van deze instructies en aanwijzingen.

4. Leden die zonder persoonlijke begeleiding vanuit Mobilis gebruik maken van de door haar geboden faciliteiten kunnen in geen geval aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van enig ongeval, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Mobilis. Derhalve komen onder meer letsel- en overlijdensschade, ontstaan door ongevallen, voor eigen rekening en risico van de Leden.

5. Leden van Mobilis zijn verplicht om de Huisregels, zoals neergelegd in het volgende artikel, alsmede de ‘’Speelregels’’ die gelden voor het gebruik van de kinderspeelhoek te allen tijde in acht te nemen. Mobilis is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze verband houdt met het niet of onvoldoende naleven en in acht nemen van een of meer van deze regels.

6. Met betrekking tot een eventuele aansprakelijkheid van Mobilis is deze steeds beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Mobilis wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

 

Artikel 8: Toegang en openingstijden

1. De trainingsruimten van Mobilis zijn niet toegankelijk voor personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, tenzij namens Mobilis op schriftelijke wijze toestemming is gegeven om deze ruimten te betreden en om gebruik te maken van de in deze ruimten aanwezige faciliteiten. Aan deze (schriftelijke) toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld.

2. Mobilis behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar openingstijden en/of haar lesrooster aan te passen. Daarnaast is Mobilis gerechtigd om op officieel erkende feestdagen gesloten te zijn, dan wel gewijzigde openingstijden te hanteren.

3. Mobilis is gerechtigd om de door haar geboden faciliteiten – ten behoeve van reparatie-, onderhouds- en renovatiewerkzaamheden – tijdelijk niet aan haar Leden beschikbaar te stellen, met dien verstande dat Mobilis zich zal inspannen dat haar Leden toegang hebben tot indoor sportfaciliteiten, eventueel op een alternatieve locatie.

4. Tijdens een tijdelijke sluiting van Mobilis in overeenstemming met artikel 8.2 en artikel 8.3 van deze algemene voorwaarden, blijven de betalingsverplichtingen van de Leden van Mobilis onverminderd bestaan.

 

Artikel 9: Huisregels Mobilis

In en nabij Mobilis dienen de volgende huisregels in acht te worden genomen:

Om de ruimten van Mobilis te betreden, is het tonen/scannen van een eigen lidmaatschapskaart verplicht. Zonder het tonen/scannen van een eigen lidmaatschapskaart, kan een Lid de toegang tot deze ruimten worden geweigerd.

Om deel te nemen aan een groepsles (WOD), is voorafgaande registratie in CrossBit vereist. Zonder deze registratie wordt de mogelijkheid tot deelname aan de WOD niet gegarandeerd.

Ook voor het gebruik van de Open Gym zonder dit gebruik te combineren met deelname aan een WOD, is voorafgaande registratie in CrossBit vereist. Zonder deze registratie wordt de mogelijkheid tot gebruikmaking van de Open Gym niet gegarandeerd.

Het is verboden om de trainingsruimten van Mobilis te betreden met buitenschoenen of schoenen met zwarte zolen. Daarnaast is het gebruik van deugdelijke, schone sportschoenen en schone sportkleding verplicht.

In de trainingsruimten van Mobilis is het gebruik van een handdoek verplicht, in verband met de te waarborgen hygiëne in deze ruimten.

Het is niet toegestaan om kleding en/of spullen mee te nemen in de trainingsruimten van Mobilis. Deze kunnen worden opgeborgen in een van de hiervoor beschikbare kluisjes.

Het is verboden om te eten in de trainingsruimten van Mobilis. In deze ruimten mag echter wel worden gedronken, mits gebruik wordt gemaakt van een afsluitbare plastic fles of bidon. Het gebruik van glaswerk is niet toegestaan in de trainingsruimten van Mobilis.

Na gebruikmaking van de toestellen en/of materialen in de trainingsruimten van Mobilis dienen deze schoon achter te worden gelaten. Hiervoor is papier en reinigingsmiddel beschikbaar. Stangen, dumbells, schijven, kettlebelts en andere losse spullen worden na gebruik weer naar de daarvoor bestemde plaatsen gebracht.

De douches en toiletten van Mobilis dienen na gebruik schoon en netjes achter te worden gelaten.

De ruimten van Mobilis worden na gebruik schoon en netjes achter gelaten.

Bij gebruikmaking van de kinderspeelhoek van Mobilis, dienen de ‘’Speelregels’’ in acht te worden genomen.

Roken is in alle ruimten van Mobilis verboden.

Onverminderd de vermelding van de Huisregels in deze Algemene Voorwaarden, is Mobilis gerechtigd de

Huisregels te allen tijde aan te passen.

1. Ongewenst gedrag, waaronder (maar niet uitsluitend) (seksuele) intimidatie, pesterijen, verbale of fysieke agressie, geweld, discriminatie en het gebruik van drugs en/of alcohol, in of nabij de ruimten van Mobilis wordt niet getolereerd, een en ander ter beoordeling van Mobilis.

2. Mobilis behoudt zich het recht voor om bij, ofwel ernstige of herhaaldelijke schending van (een van) de huisregels, ofwel ander ongewenst gedrag, over te gaan tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder de abonnementskosten (gedeeltelijk) te restitueren. Aan het betreffende Lid wordt dan met onmiddellijke ingang de toegang ontzegd en geweigerd tot de ruimten van Mobilis.

 

Artikel 10: Verbod op het nemen van foto’s in en nabij de ruimten van Mobilis

1. Omwille van de privacy van individuen is het niet toegestaan om – zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mobilis –  beeld- en/of geluidsopnames te maken in de ruimten van Mobilis.

2. Voorts is het ten strengste verboden om eventuele beeld- en/of geluidsopnames zonder toestemming van de personen die op deze opnames zijn vastgelegd op enigerlei wijze, daaronder begrepen social media, openbaar te maken.

 

Artikel 11: wijzigingsbeding

Mobilis behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

Als je lid wordt bij Mobilis Fitness dan starten we met een gezondheidscheck (bloeddrukmeting, fietstest en vetmeting). Aan de hand daarvan schrijft één van onze Personal Trainers een persoonlijk trainingsprogramma. Met dit programma kun je aan de slag in onze fitnessruimte. Na 2 maanden bekijken we jouw resultaten door middel van een eindmeting en evaluatie. Is jouw doel nog steeds gewicht verliezen, wil je jouw uithoudingsvermogen vergroten of ga je voor krachttraining? Als je dit tijdens de evaluatiemomenten aangeeft stellen wij een nieuw schema voor je op.